BnB 9.19.14

Photos from Kai Kwong.  Thank you Kai!